MOT NETTONOLL OCH EN KOLDIOXIDNEUTRAL FRAMTID

Symetri lägger stort fokus på hållbarhet och letar alltid efter nya sätt att öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen. Vi kan hjälpa företag att fatta mer välgrundade beslut om vilken inverkan deras val har på miljön - vilket gör att vi tillsammans kan skapa en bättre framtid för alla. 

Vi fokuserar på att hjälpa bygg- och tillverkningsindustrin att minimera miljöpåverkan genom att använda teknik för att minska byggnadernas och produkternas koldioxidavtryck och uppnå nettonollmålet. 

Våra erfarna experter inom bygg- och tillverkningsindustri kan hjälpa till med att integrera hållbar design och byggnation, samt ta fram strategier och sätta upp digitala arbetsflöden för att minska kostnader och inbyggda koldioxidutsläpp i de dagliga processerna. 

ARBETA SMARTARE OCH MER HÅLLBART

Efterfrågan på hållbara lösningar inom bygg och infrastruktur drivs av ökad urbanisering och kravet på arkitekter, ingenjörer och designers att utforma och bygga på ett mer effektivt och hållbart sätt ökar i samma takt. Att minska energiförbrukningen i nya och befintliga byggnader är fortfarande en hög prioritet, tillsammans med minskad miljöpåverkan relaterad till byggmaterial och processer samt minskning av avfall. 

Behovet av en optimerad process för produktdesign, tillverkning och PLM baseras på kunders ökade ansträngningar att utveckla hållbara produkter med lång livslängd och goda ekonomiska resultat. Regelverk med mer omfattande krav på spårbarhet och att sänka driftskedets klimatpåverkan samt effekter av inbyggd koldioxid driver också utvecklingen. 

SYMETRI STÖTTAR DIN HÅLLBARHETSRESA

Symetris lösningar för minskning av koldioxidutsläpp hjälper bygg- och tillverkningsindustrin att minska koldioxidutsläppen både vad gäller inbyggd klimatpåverkan och den klimatpåverkan som uppstår under driftskedet. Våra erfarna teknikexperter hjälper till att integrera hållbar design, utveckla strategier och utnyttja digitala tillverkningsarbetsflöden för att minska kostnaderna och öka byggbarheten i vardagliga processer.

Vi investerar ständigt i vår egen teknikutveckling för att förnya och skapa lösningar för att stödja minskningen av koldioxid inom bygg- och tillverkningsindustrin. 

Livscykelanalys av byggnader

Livscykelanalys av byggnader

Symetri är en global partner till One Click LCA, som tillhandahåller världens ledande programvara för utvärdering av byggnaders livscykel. Verktyget hjälper kunder att hantera byggnaders och byggmaterials livscykelpåverkan, samt att uppnå certifieringar av gröna byggnader och uppfylla reglerna i de länder som har LCA som obligatorisk del av byggplaneringen.  

KOLDIOXIDSMART DESIGN

KOLDIOXIDSMART DESIGN

Potentialen för minskade koldioxidutsläpp är störst i de tidiga stadierna av ett projekt. Tillsammans med Symetris teknikpartners tillhandahåller vi viktiga verktyg för planering i ett tidigt skede för att stödja koldioxidsmarta beslut relaterade till byggplats och byggmaterial. 

Symetris bidrag till FN:s globala mål 

Symetri stödjer organisationer i deras hållbarhetsarbete genom att använda internationella standarder och initiativ som 2030 Challenges, The Built Environment Declare samt FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. 

Symetri, tillsammans med Addnode Group, fokuserar på dessa sex globala mål, där vi ser störst möjlighet att påverka.

VIKTIGA BEGREPP INOM HÅLLBARHET

Minskning av koldioxidutsläpp (Decarbonization)

Processen att minska och kompensera koldioxidutsläpp (CO2) i atmosfären som uppstått till följd av mänsklig aktivitet.  

KOLDIOXIDAVTRYCK

De växthusgaser (GHG) som genereras av våra åtgärder som resulterar i global uppvärmningspotential (GWP). Känd som Building Carbon Footprint om den är relaterad till växthusgaser som genereras under byggnadens livstid genom konstruktion, drift och rivning. 

GHG - VÄXTHUSGAS

Gaser i atmosfären som fångar upp värmen. De viktigaste växthusgaserna är vattenånga, koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O). 

GWP - GLOBAL UPPVÄRMNINGSPOTENTIAL

Värme som absorberas av växthusgas i atmosfären; mäter hur mycket energi utsläppen av ett ton av  växthusgas som kommer att absorbera under tidsperioden, relativt till utsläpp av ett ton koldioxid (CO2).

INBYGGD KOLDIOXID

All CO2 som släpps ut i processen tills byggnaden är klar att användas. Detta inkluderar allt från råvaruutvinning till produktion av material, logistik och utsläpp relaterade till drift av maskinerna under byggprocessen.

DRIFTSKEDETS KLIMATPÅVERKAN

Koldioxid som genereras under byggnadens driftsfas genom uppvärmning, el, ventilation, luftkonditionering etc. 

NETTONOLL

Avser att minska utsläppen av växthusgaser till så nära noll som möjligt, med eventuella återstående utsläpp som återabsorberas från atmosfären av kolinlagring som hav och skogar.

LCA - LIVSCYKELANALYS

En vetenskapligt baserad metod för att kvantifiera livslängdens miljöpåverkan för en byggnad (Building LCA) eller produkt (Product LCA). 

EPD - MILJÖVARUDEKLARATION

Deklaration av en produkts miljöpåverkan under en produkts livstid. Offentliga EPD: er är verifierade av tredje part, vilket ger en tillförlitlig och neutral bedömning av produkterna. 

Insikter om hållbarhet

 

 

Events

Nordic BIM Summit 2023

den 24 april 2023

Nu är det äntligen dags! Vi har öppnat upp anmälan för årets Nordic BIM Summit, ett av årets största event för dig som jobbar inom bygg- och infrastruktur.

Läs mer
Dan Wiik

Dan Wiik

Sweden Customer Development Manager
Annika Svensson

Annika Svensson

Sweden Director Marketing & Communication AEC Nordic, Symetri