Co-Innovation

Innovation möter vision.

På Symetri följer vi noga branschtrender för att förutse våra kunders framtida behov. Vårt engagerade team arbetar tillsammans med forskare och specialister för att förstå framtidens krav i vår industri och i samhället. Genom vårt Co-Innovation-team omvandlar vi dessa insikter till innovativa lösningar, vilket hjälper industrin och våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål och anpassa sig till urbaniseringsutmaningarna.

Som ett samarbetande FoU-team arbetar vårt Co-Innovation-team med andra organisationer för att skapa nya produkter, tjänster och processer. Vi prioriterar hållbara lösningar som möter de behov våra kunder och samhället har på utveckling. Genom att driva innovation och tillväxt med hjälp av ett integrerat digitalt leveranssätt är vårt mål att möta samhälleliga behov, regulatoriska krav och operativ anpassningsförmåga. Genom att arbeta smartare strävar vi efter att främja utveckling och hjälpa våra kunder att ligga i framkant på innovationskurvan.

Forska och skapa tillsammans

På Symetri tror vi att samarbete är nyckeln till att driva en meningsfull förändring inom bygg- och tillverkningsindustrin. Vårt Co-Innovation-arbete bygger på olika partnerskap med forskningsenheter, branschexperter och kunder för att tillsammans skapa hållbara lösningar som möter framtida industribehov. Genom att kombinera expertis och resurser från flera intressenter utvecklar vi produkter, tjänster och processer som verkligen påverkar. Vårt tillvägagångssätt är att nyttja kollektiv expertis för att tillsammans skapa innovativa lösningar, publicera forskningsrapporter och driva på utvecklingen.

SKAPA FRAMTIDEN FÖR DIGITAL TRANSFORMATION (DX)

Digital transformation spelar en avgörande roll i vad Symetris Co-Innovation-team gör. Vårt team ger organisationer möjlighet att uppnå sina mål för digital transformation (DX) genom innovation och samarbete. Vi arbetar nära organisationer för att utveckla en skräddarsydd strategi som utnyttjar den senaste teknologin och innovationen för att driva tillväxt och uppnå de mål som organisationen sätter. Vår Co-Innovation-praktik samlar ett tvärfunktionellt team för att tillsammans skapa innovativa digitala lösningar som drar nytta av nya marknadsmöjligheter och håller dig före utvecklingskurvan. Genom att kombinera expertis och resurser från flera intressenter, utvecklar vi banbrytande lösningar som påverkar på riktigt.

Datdadriven tillväxt

På Symetri tror vi att datadrivet beslutsfattande är avgörande för framgång på dagens snabbt föränderliga marknad. Vårt Co-Innovation-team är fast beslutna att utforska den potentiella inverkan av business intelligence på digital transformation, hållbarhet och urbanisering. Vi ligger före kurvan genom att följa den senaste utvecklingen inom digital teknik och Industry 4.0. Vårt mål är att vägleda branschen mot en mer hållbar och rättvis framtid samtidigt som vi hjälper våra kunder att möta framtidens behov. Genom att tillhandahålla värdefulla insikter och rekommendationer strävar vi efter att optimera verksamheten, minska avfallet, förbättra resursutnyttjandet och öka effektiviteten, vilket i slutändan driver tillväxt genom datadrivna beslut.

Driva påverkan genom innovation

Vi använder Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling (UNSDG) som en drivkraft för att skapa positiv förändring genom vårt Co-Innovation-team som levererar innovativa lösningar till våra kunder.

FN-mål:

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Symetris Co-Innovation-team underlättar utvecklingen genom:

Vi prioriterar hälsa och välbefinnande genom att optimera processer, främja öppen kommunikation och anta god praxis och ramverk. Vi utnyttjar digital tvillingteknologi för att skapa och driva gröna miljöer som främjar hälsa och välbefinnande inom bygg- och tillverkningsindustrin. Vår expertis gör det möjligt för våra kunder att designa, bygga och driva hållbara utrymmen som gynnar både människor och planeten.

FN-mål:

Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.

Symetris Co-Innovation-team underlättar utvecklingen genom:

Vi främjar jämställdhet i alla aspekter av vårt arbete, från gruppsammansättning till slutförande av projekt. Vi strävar efter att överbrygga könsgapet genom att erbjuda lika möjligheter, främja digital läskunnighet och online-säkerhet för alla och överbrygga den digitala klyftan för minoriteter. Vi bygger också relevanta digitala färdigheter och stödjer kvinnligt ledarskap inom teknik för att öka kvinnors tillgång till teknik.

FN-mål:

Främja att alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk tillväxt.

Symetris Co-Innovation-team underlättar utvecklingen genom:

Vi stödjer små och medelstora företag genom att ge tillgång till vår expertis och resurser, och genom att samarbeta om initiativ som kan hjälpa dessa företag att växa och lyckas. Vi tror att genom att stödja små och medelstora företag kan vi hjälpa till att stärka lokala ekonomier, skapa jobb och främja en mer hållbar framtid för alla. Med vårt Co-Innovate-team är vi väl positionerade för att göra en verklig inverkan för världen och hjälpa till att driva en positiv förändring mellan branscher och samhällen.

FN-mål:

Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande och hållbar industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.

Symetris Co-Innovation-team underlättar utvecklingen genom:

Vi prioriterar hållbarhet för att driva innovation. Våra lösningar hjälper tillverknings- och byggindustrin att uppnå hållbar design, konstruktion och drift. Vi vägleder organisationer att anta hållbara digitala metoder för att modernisera global infrastruktur. Vi stödjer även utbildning, genomförande, utveckling och samarbete kring bidrag.

FN-mål:

Gör städer säkra, inkluderande och hållbara.

Symetris Co-Innovation-team underlättar utvecklingen genom:

Vi hjälper industrin att skapa hållbara städer som fokuserar på människan, genom att använda den senaste tekniken inom affärs- och BIM-processer. Vårt tillvägagångssätt inkluderar att införliva hållbara metoder i byggnader och öka BIM-användningen för inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara miljöer. Vi stödjer även utbildning, implementering, utveckling och bidragssamverkan.

FN-mål:

Vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras effekter.

Symetris Co-Innovation-team underlättar utvecklingen genom:

På Symetri har vi åtagit oss att bekämpa klimatförändringarna genom att göra hållbarhet till en prioritet i vår innovationsprocess och integrera den i alla våra tjänster. Vi använder digitala verktyg för komplex modellering och analys för att ta itu med alla aspekter av hållbarhet, inklusive minskning av koldioxidutsläpp och vattenanvändning. Vår digitala innovation hjälper oss också att samarbeta internationellt kring hållbarhetsstandarder för nätverk och processer.

Symetris Co-Innovation-team gör skillnad

Mödravårdscentral i Koidu, Sierra Leone

Symetri samarbetade med Build Health International (BHI) och Autodesk Foundation 2020 för att designa och bygga ett center för mödrahälsovård i Koidu, Sierra Leone. Vårt Co-Innovate-team använde teknik och stöd från Autodesk Foundation för att skapa ett replikerbart arbetsflöde för att optimera energi- och resurseffektivitet.

Resultatet är en förbättrad miljö för patienter på mödrahälsovårdscentralen, där bättre komfort och värdighet säkerställs. Vår innovativa lösning erbjuder bestående fördelar för BHI-anläggningar

Att arbeta tillsammans, som ett dedikerat team gjorde att Symetri belönades med Autodesks "The Most Impactful Sustainability Win 2022".

Shivani Soni

Shivani Soni

Head of Impact and Innovation
Mikko Viertola

Mikko Viertola

Chief Technology Officer