SKB optimerar licensanvändningen och sänker licenskostnader samt installationstid med över 60%

Svensk Kärnbränslehantering (SKB)

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) arbetar med ett av Sveriges största och viktigaste miljöskyddsprojekt. Deras uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt.

Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns idag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda människor och miljö. Detta är SKB:s uppdrag.

Under 40 års tid har SKB forskat fram den slutförvarsmetod som benämns KBS3. Den innebär att det radioaktiva bränslet läggs i kopparkapslar som omges av bentonitlera cirka 500 meter ner i det svenska urberget.

Utmaningar:

Med siktet inställt på framtiden och ena foten kvar på 80-talet

SKB driver idag två befintliga anläggningar;

 • Clab i Oskarshamn som är ett mellanlager för använt kärnbränsle (i väntan på slutförvar) och
 • SFR i Forsmark som är slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (vilket måste hållas isolerat från människan i minst 500 år).

Inom ramen för SKB:s uppdrag ska man bygga flera nya anläggningar men har samtidigt flera gamla anläggningar i drift. De äldre anläggningarna är byggda på 80-talet vilket innebär att SKB är i behov av konstruktionsverktyg som kan hantera både modern information och teknik såsom 3D, VR, BIM etc men även äldre sådan exempelvis 2D, raster etc.

CAD-programvara är i sig mycket komplext, varför en vanlig IT-avdelning oftast inte har kompetensen för att implementera och paketera den typen av programvara. Det tar tid att bli bra på denna typ av paketering, det tar dessutom ofta lång tid att göra uppgraderingar av CAD-programvara och mycket kan gå fel på vägen.

Utöver dessa utmaningar är det oerhört viktigt att CAD-miljön inte heller blir för komplex för användarna - konstruktörerna. Det handlar med andra ord om att hålla nere antalet konstruktionsverktyg utan att tappa någon av den funktionalitet de behöver.

Lösning:

Enkelhet och renodling av CAD-miljön

För SKB var det viktigt att det skulle vara enkelt för IT-avdelningen att få ut CAD-programvara till konstruktörerna och samtidigt att även renodla CAD-miljön. SKB valde därför Symetris koncept CQi som erbjuder ett enhetligt sätt att paketera, konfigurera, implementera och underhålla all mjukvara inom CAD.

”Efter första testet blev vi ”fast”, men på ett positivt sätt. Jag kan inte se hur vi skulle kunna göra detta effektivare själva.”
– Per Sandberg, CAD-samordnare, SKB 

I dagsläget har SKB närmare ett 100-tal konstruktörer som använder CAD-verktyg i sitt arbete. Man var tidigt ute med virtuella CAD-datorer och numera jobbar ungefär 80% av konstruktörerna med s.k. CAD VDI*. Konstruktörerna använder en bärbar dator för att köra sin CAD-dator direkt mot en fysisk server placerad i en datahall. En stor fördel är att programuppdateringar, patchar, mm kan skötas centralt och behöver inte göras på varje enskild dator. *VDI – Virtual Desktop Interface

Dela och revidera konstruktioner och modeller effektivt med samma programvaruversion

För att effektivt kunna dela och revidera konstruktioner och modeller är det viktigt att konstruktörerna på SKB använder samma programvaruversion. Inom SKB har man också valt att renodla CAD-miljön genom att ta fram två olika typer av installationspaket för att tillgodose olika konstruktörers olika behov. De båda installationspaketen innehåller mycket CAD-programvara och ska fungera för alla discipliner men där 2D VDI-paketet främst används av elkonstruktörer medan 3D VDI-paketet används av konstruktörer inom bygg och mekanik.

Inom SKB har man idag ett 30-tal olika CAD-applikationer med kopplingar mellan olika system bl.a. till två olika Product Data Management-system (PDM) som även de måste stödja CAD-verktygen som används. Genom Symetris långa erfarenhet inom paketering av CAD-programvara säkerställs kompatibilitet genom noggrann testning och kvalitetssäkring så att alla installationer sker i rätt ordning och att filer som påverkar varandra hamnar rätt.

Symetri hjälper SKB att sätta samman färdiga och förtestade installationspaket som sedan ligger klara på en virtuell ”lagerhylla” - redo att bli installerade av SKB.

Den senaste större programuppdateringen som SKB genomfört påbörjades i januari 2021 och skulle ha implementerats i april samma år men blev en månad senarelagd pga förseningar i nya versionen av PDM-systemet Solidworks PDM. Implementationen skedde istället i början av maj 2021.

”Att kunna göra den här mycket stora och omfattande uppdateringen med alla dessa program på bara fyra månader är fantastiskt bra! En stor del i att det gått så snabbt är att paketeringen och uppsättningen är så oerhört smidig att göra i CQi.”
– Per Sandberg, CAD-samordnare, SKB

Utöver installationspaketering har SKB även valt att investera i CQFlexmon för att få bättre överblick över själva licensutnyttjandet

Med CQFlexmon kan SKB enkelt se nyttjandegraden för olika licenser genom att se vem som använder licensen, när och hur länge - just nu, en vecka eller ett år tillbaka - oavsett vilken licensmodell eller mix av licenser man har.

”För oss är det mycket värdefullt kunna gå in i CQFlexmon och se när våra licenser är ”fullt” nyttjade och om det har varit så under en längre tid. Likaså att kunna gå tillbaka och titta på flera kvartal bakåt i tiden och för att se om det är en trend. Rapporterna i CQFlexmon ger ett tillförlitligt beslutsunderlag för licensinköp genom att kunna påvisa användandet såväl över tid som i realtid.”
– Per Sandberg, CAD-Samordnare, SKB
Fördelar:

En dynamisk CAD-miljö med stora tidsvinster och kostnadsbesparingar

Samarbetet med Symetri har bidragit till att SKB är väldigt effektiva i att få ut nya versioner av de konstruktionsprogram som man använder i organisationen. Genom att programvaran är korrekt paketerad gör SKB stora tidsvinster, där ledtiden för att ta fram ett nytt installationspaket är ca 2-3 veckor.

I implementeringen tillför Symetri gedigen kunskap genom förpaketering och kvalitetstester liksom know-how gällande struktur samt i vilken ordning alla program och filer behöver installeras för att allt ska fungera. Installationspaketen optimeras också genom att mängden data och antalet filer som installeras minimeras och ofta mer än halveras.

ROI – faktor 3, uppskattningsvis en tredjedel av tiden och kostnaden

Min uppfattning är att vår stora uppgradering av all CAD-programvara hade tagit minst tre gånger så lång tid att paketera på vanligt traditionellt sätt och att hela projektet uppskattningsvis hade tagit minst ett år. För oss på IT som jobbar med konstruktionsmiljön innebär det en enorm fördel att bara behöva distribuera en kodsträng.”
– Per Sandberg, CAD-Samordnare, SKB.

SKB vinner tid och spar pengar på att hela organisationen kring CQi är mycket strukturerad och att Symetri är så effektiva i paketering av denna typ av programvara. En annan bidragande framgångsfaktor är den personliga kontakten som SKB upplevt som mycket bra.

”CQi är inte bara en paketeringslösning för programvara utan det är en investering i kunskap som byggts upp under många år.”
– Fredrik Berg, Engineering IT Management, Symetri

Utmaningar

 • CAD-programvara i sig är mycket komplex
 • Det tar lång tid att göra uppgraderingar och mycket kan gå fel på vägen
 • Behov av konstruktions-verktyg som kan hantera både modern information och teknik såsom 3D, VR, BIM etc men även äldre sådan exempelvis 2D, raster etc.
 • Viktigt att CAD-miljön inte blir för komplex för konstruktörerna
 • Hålla nere antalet konstruktionsverktyg utan att tappa någon av den funktionalitet som konstruktörerna behöver.

Lösningar

 • Enkelt för IT-avdelningen att snabbt få ut CAD-programvara till konstruktörerna
 • Ett enhetligt sätt att paketera, konfigurera, implementera och underhålla all mjukvara inom CAD.
 • Grundlig testning och know-how
 • Renodling av CAD-miljön
 • Bättre överblick över själva licensutnyttjandet gällande exempelvis användarratio och frekvens.

Fördelar

CQi

 • Snabbare implementation av nya version/uppgraderingar
 • Stabila och kvalitativa paket som fungerar bra att installera
 • Effektivt sätt att få ut företagsspecifik konfiguration
 • Sparar tid och lagringsutrymme
 • Avlastning för både förvaltningsorganisation och IT som inte behöver bygga upp och hålla sig ájour med komplex spetskompetens
 • Dynamisk CAD-miljö.


CQFlexmon

 • Snabbt kunna få en överblick över licensutnyttjande
 • Se vem som utnyttjar licensen, när och hur ofta
 • Få fram bra rapporter för licensnyttjande över tid.

Vill du veta mer? 

Johan Ljungqvist

Johan Ljungqvist

Sweden Product Design & Lifecycle
Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

Sweden Plant Solutions

Relaterade kundcase


CQi möjliggjorde blixtsnabb uppgradering av CAD-program

NIS Limited är ett ingenjörsföretag som tillhandahåller skräddarsydda och pragmatiska konstruktions- och tillverkningslösningar till en mängd olika kunder på flera olika marknader. Tjänsterna som NIS tillhandahåller omfattar aluminiumsvetsning, an... Läs mer