10 saker du behöver veta om PLM (Product Lifecycle Management)

Att investera i en PLM-lösning kan kännas som ett stort steg för vilket företag som helst, men det behöver inte vara det. Vi har sammanställt 10 frågor om PLM, som hjälper dig att förstå fördelarna med att investera i en PLM-lösning.

10 saker du behöver veta om PLM (Product Lifecycle Management)

På Symetri strävar vi alltid efter att utmana människor att arbeta smartare och att förverkliga idéer för att skapa en bättre framtid.

Det är förstås inget undantag när det gäller att utmana företag inom tillverkningsindustrin. Faktum är att vi har hjälpt ett flertal innovativa företag i olika storlekar inom produktdesign- och tillverkningsindustrin med att optimera deras arbetsmetoder och höja kvaliteten i deras projekt genom att implementera PLM-lösningar.

Vad är PLM (Product Lifecycle Management)?

Product Lifecycle Management (PLM) är hanteringen av en produkts hela livscykel från idé till avveckling. Det innefattar hela processen från idéutveckling, produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, användning, service och underhåll, produktförbättring till avveckling av produkten, och där det behövs, återvinning.

Vad är PDM (Product Data Management)?

Product Data Management (PDM) definierar vi på Symetri som ett system för att hantera, underhålla, lagra och kontrollera all typ av produktinformation som används för att definiera, tillverka och underhålla en produkt under hela dess livscykel.

Genom att använda PLM tillsammans med Product Data Management (PDM) under hela produktutvecklingen blir såväl data, processer och de involverade personerna bättre sammankopplade, vilket möjliggör samarbete och ger bättre kontroll. PDM samlar och organiserar all din design- och produktdata till lägre kostnad. Det förbättrar utvecklingsprocessen, så att du kan leverera produkter snabbare. PDM säkerställer att du har en enda informationskälla, som tar hand om alla dina konstruktioner och tekniska stycklistor (BOMs) i ett enda system.

Vad är skillnaden mellan PLM och PDM? 

Det korta svaret är att ett PDM-system oftast används för att förenkla hanteringen av produktinformationen under konstruktionsfasen av produkter, medan ett PLM-system kan hantera produktdata i samtliga stadier av en produkts livscykel, från konceptfasen till produktion och efterföljande utfasning och återvinning. Dessutom kan ett PLM-system skapa effektiva affärsprocesser i samarbetet mellan konstruktion, försäljning, marknadsföring, produktion och eftermarknad.

Är det ett PDM- eller ett PLM-system vi behöver? 

Om man till exempel tittar på hur man hanterar konstruktionsändringar så kan ett PDM-system hantera alla ändringar som rör det som är skapat på konstruktionsavdelningen. Däremot kan det inte hantera produkter som köpts in och som har ett artikelnummer i ERP-systemet. Ett PLM-system däremot kopplar ihop PDM- och ERP-systemet och blir på så sätt navet i hela produktlivscykeln.

Ett PLM-system kan, till skillnad mot ett PDM-system, även hålla reda på levererade produkter, veta hur en viss leverans såg ut och vad som har bytts ut efter leveransen. Det kan även hantera eftermarknadsprocesser och hålla koll på historik kring produkter, som exempelvis när en produkt bör servas och när servicen utfördes. Vid leverans av reservdelar vet man vilka olika versioner av en produkt som finns och vilka reservdelar som passar till respektive version.

I ett PLM-system har man dessutom full spårbarhet, bra sökfunktioner och fullständig kontroll på alla ändringar som har gjorts i en produkt eller leverans och systemet kan göras tillgängligt för hela företaget. När t.ex. inköpsavdelningen plockar ihop en order som hämtas från PLM-systemet kan de känna sig trygga i vetskapen om att all information är uppdaterad.

Vilka är de främsta fördelarna med att implementera en PLM-lösning?

PLM kopplar samman affärsprocesser och system för att optimera driftprestanda kring ledtider, kostnader och kvalitet.

Det är ingen hemlighet att det främsta målet med produktlivscykelhantering (PLM) är att informera eller tillgängliggöra rätt information till rätt personer vid rätt tidpunkt. Alla som är involverade i en produkts utveckling eller tillverkning, alla företag som säljer en produkt, har kunder som använder den, en inköpsavdelning som specificerar och köper in den, de behöver alla information för att driva produktutvecklingsprocessen framåt för att lyckas.

Fördelarna med PLM inkluderar:

 • Minskad risk för fel genom uppdaterad och automatiserad datadelning – Genom att koppla ihop utvecklingen med resten av företagets värdekedja kan man säkerställa att alla i företaget alltid har tillgång till korrekta och senast uppdaterade designdata. Detta gör det också lättare att hitta och återanvända design- och teknisk data. Och för att leverantörer ska få tillgång till produktinformation och designförändringar under anbudsomgången.

 • Betydande tidsbesparingar i designarbetet Funktioner som gör det möjligt att lägga till information till datormodeller, såsom ordlistor och beräknade fältvärden, och som automatiskt skapar information som behövs utanför designavdelningen, såsom material- och stycklistor (BOM) och delbara filer, gör att designers kan spendera mer tid på själva designarbetet och fokusera på innovation snarare än administration.

 • Effektivisering av säljprocessen Genom enkla och regelbaserade konfigurationer, som inte kräver att man förstår det tekniska sammanhanget, kan säljprocessen effektiviseras genom en större grad av kundanpassningar, (översättning av tekniska detaljer till säljbara funktioner), kortare leveranstid och färre fel genom automatiskt genererade materialförteckningar. Läs mer här

 • Bättre support och kundservice – Genom att veta vilken utrustning som levererats kan man även koppla ihop med ett serviceprogram och därmed skapa förståelse för att servicetjänster och reservdelar ger ytterligare affärsmöjligheter.
På väg in i ett möte? Ladda ner som eBook (pdf) Ladda ner

Vilka branscher har nytta av ett PLM-system? 

De allra flesta branscher kan ha stor nytta av att implementera en PLM-lösning. På Symetri är vi fokuserade på att hjälpa företag inom tillverkning av industriell utrustning, transport- och fordonsindustrin samt olje- och gasindustrin.

Vi har sett att en PLM-lösning kan innebära enorma fördelar för projektutvecklingsföretag och byggkomponenttillverkare.

Även företagets affärsmodell påverkar och definierar vilken typ av PLM-lösning som behövs – har man orderspecifika processer även kallat Assembly to Order (ATO) där produkter monteras av komponenter efter mottagandet av en kundorder eller så kallad Engineer to Order (ETO) där varje kundorder resulterar i en unik uppsättning artikelnummer och stycklistor.

Oavsett bransch eller typ av verksamhet kommer ett PLM-system att addera värde och stödja verksamheten att nå målen.

Men, är inte PLM bara för stora, komplexa företag?

Det enkla svaret är att rätt PLM-system passar de flesta företag, oavsett storlek, men innan du rusar in i en systemlösning tycker vi att du bör fundera över dessa tre frågor: 

  1. Hur ser det ut i företaget i nuläget – vilka är våra utmaningar och flaskhalsar? 

  2. Vad vill vi uppnå och vilka är våra mål på kort och lång sikt? 

  3. Är vi beredda på att förändra befintliga processer och arbetsflöden och att börja arbeta mer enligt LEAN

När du har svarat på dessa frågor och genomfört en inventering över utmaningar och därmed har en idé och vision om vad det är du vill uppnå – och framför allt är beredd att arbeta för förändring – då är du redo för nästa steg: att göra en inventering av leverantörsmarknaden för rätt PLM-lösning för just ditt företag.

Vilken nytta kan ditt företag ha av en PLM-lösning? 

Även om det är vanligt att det första steget tas inom utvecklingsavdelningen, eftersom det är här det mesta av produktdata skapas, kan PLM användas för mycket mer än bara CAD-datahantering.

PLM kan ge avkastning (ROI) i varje fas av produktens livscykel:

  • Försäljning: säkerställa att rätt produktalternativ väljs och säljs.

  • Inköp: se till att rätt revision av artiklar beställs och att dokumentation tillhandahålls leverantören

  • Produktion: säkerställa att rätt artiklar monteras och levereras, att tekniska ändringar görs på ett kontrollerat sätt

  • Service och underhåll: säkerställa att rätt reservdelsdokument skapas och att information relaterad till varje specifik produkt som levererats lagras och hanteras samt finns tillgänglig närsomhelst.

I takt med att tillverkningsindustrin utvecklas genom nya innovationer och teknologier, såsom exempelvis Internet of Things (IoT), är PLM en enorm tillgång. Genom att koppla realtidsinformation från en enskild produkt eller samlad information om produktkonfiguration som hanteras i PLM, kan du utöka möjligheterna till merförsäljning av tilläggsprodukter och tjänster till din befintliga kundbas. 

Hur kommer man igång med PLM?

Planering är helt avgörande för framgång i ett PLM-implementeringsprojekt. Det finns dock många andra viktiga faktorer som påverkar och de måste alla identifieras och förstås redan från början. En framgångsrik leverans kan uppnås genom att arbeta med erfarna leverantörer och en korrekt implementeringsmetodik.

Varje projekt och varje kunds förutsättningar är förstås unika. Men det finns också många likheter när det handlar om vilka krav som en PLM-lösning ska uppfylla. Istället för att börja från början kan du snabbt komma igång idag med fördefinierade PLM-processer baserade på best practise i branschen. Dessa kan testas, verifieras och finjusteras ytterligare för att passa ditt företags specifika behov. Detta agila tillvägagångssätt säkerställer en smidig och mer riskfri implementering.

Även om implementeringen av själva tekniken kan vara enkel idag, så får du inte glömma den viktigaste faktorn: människorna. Teknikimplementering är värdelös utan god förändringsledning och bra utbildning och för att säkerställa att alla förstår fördelarna som den kommer ge. 

När är rätt tidpunkt att börja använda en PLM-lösning?

Det varierar från fall till fall, men i huvudsak handlar det om avkastning på investeringen, ROI. Kommer du att få ut mer än du investerar? Det första steget är att arbeta med en av våra lösningsutvecklare för att titta närmare på de utmaningar ditt företag står inför och de lösningar som är tillgängliga för er.  

Investeringskostnaden är ofta orsaken till att företag inte väljer att investera i och implementera en PLM-lösning. Frågan är dock inte om du har råd att investera i PLM, utan om du har råd att låta bli?

Produktdata är kritiskt för ett företag och är dess mest värdefulla informationskälla. Det är därför helt avgörande att säkerställa att den används effektivt genom alla affärsprocesserna.

Du måste kunna vara trygg i att informationen sparas korrekt och centralt, så att den inte hamnar fel, raderas eller sparas på en enskild persons bärbara dator. Bristande hantering av produktinformationen kan leda till att onödig tid slösas på att göra om ritningar på utvecklingsavdelningen eller att söka efter produktdata för att ta reda på vilken reservdel din kund behöver. PLM säkerställer att allt arbete alltid baseras på korrekta data och därmed undviks extra kostnader genom åtkomst till rätt revision vid rätt tidpunkt.

PLM tar hand om allt detta genom att minimera antal steg och optimera tiden för varje steg i processen, från produktdesign till leverans och därefter. 

Vilka lösningar erbjuder Symetri inom PLM?

PLM-lösningen som Symetri utvecklar, underhåller och erbjuder support för, heter Sovelia PLM.

Sovelia PLM är till nytta för hela din organisation. Det kan implementeras sömlöst med hjälp av mallar och best practise i branschen och avkastningen kan ses från det ögonblick du fattar investeringsbeslutet.

Symetris erbjuder lösningar utvecklade enligt LEAN-filosofin baserad på faktiska kundbehov. Vårt mål är att hjälpa dig att ta bort onödiga delar från utvecklings- och affärsprocesser för att skapa mer värde och öka produktiviteten genom att integrera LEAN-lösningar.

Sovelia PLM stödjer samarbete och säkerställer korrekt produktinformation inom hela verksamheten.

Med Sovelia PLM får du: 

 • Tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt

 • Global åtkomst när som helst

 • Intuitivt användargränssnitt för alla användare via webbläsare

 • Personlig visningsvy av informationen

 • Rollbaserad åtkomst

 • Godkännandeprocesser

 • Stöddokument genereras automatiskt. 

Vad betyder alla förkortningar? 

CAD-, PLM- och PDM-världen är full av förkortningar och det är lätt att gå vilse bland alla trebokstavskombinationer. Vi reder ut begreppen en gång för alla!

Bill Of Materials (BOM), eller stycklista, är en lista över alla komponenter som tillhör en produkt som t ex material, tillhörande delar och kvantiteter för att tillverka produkten. Hantering av BOM hjälper till att dokumentera, spåra och granska varje komponent i din produkt, förbereda en produkt för tillverkning och mer därtill. 

Det är troligtvis helt onödigt att förklara detta eftersom begreppet funnits sedan 80-talet, men CAD står för Computer Aided Design, datorstödd design helt enkelt.

Enterprise Resource Planning (ERP), eller affärssystem, är programvara som hanterar företagets behov av styrning och administration. Omfattar applikationer för redovisning, order, lager, fakturering, personaladministration, kundhantering och produktionsplanering.

LEAN är en filosofi för produktion: att ta bort allt i en produktionsprocess som inte skapar värde för kunden.

Product Data Management (PDM), eller produktdata­hantering, är system för hantering av produktbeskrivande information (i huvudsak 3D- modeller och ritningar). Hjälper företaget att säkerställa att informationen är komplett, aktuell och korrekt samt ser till att man inte behöver göra samma jobb två gånger genom att information återanvänds där det går. Systemet håller reda på ändringar och omarbetningar och ser till att ändringar slår igenom på alla ställen där informationen upprepas.

Product Lifecycle Management (PLM) är hanteringen av en produkts hela livscykel från idé till avveckling. Den omfattar processen idé, produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, användning, service och underhåll, produktförbättring och slutligen avveckling med, där det behövs, återvinning. 

Return On Investment (ROI) är ett begrepp som visar vinsten av en investering i förhållande till kostnaderna.

Internet Of Things (IoT), sakernas internet. Produkter blir mer uppkopplade och intelligentare och kan då fjärrstyras av människor eller av andra maskiner och skicka data som används för mätningar, diagnos och automatisk styrning.

I Assembly-to-Order (ATO) monteras produkter från komponenter efter mottagandet av en kundorder. Nyckelkomponenterna i monterings- eller efterbehandlingsprocessen planeras och lagerförs i väntan på en kundorder. Mottagande av en beställning initierar montering av den skräddarsydda produkten.

I Engineer-to-Order (ETO) krävs kundanpassad unik ingenjörsdesign, omfattande anpassning eller att nytt material köps in. Varje kundorder resulterar i en unik uppsättning artikelnummer och stycklistor.

Kostnadsfri eBook!

Ladda ner som eBook (pdf)

Vill du veta mer? 

Vi har lång och djup erfarenhet inom PLM och flera referenskunder inom produktutvecklingsföretag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta oss gärna, så kan vi komma med konkreta förslag på hur ni kan komma igång och ta nästa steg mot en PLM-lösning.

Referenskunder

Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia Core (tidigare Sovelia PLM) kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar genom hela projektets livscykel.

Läs mer

ScandiNova investerar i Sovelia Core för fortsatt tillväxt

ScandiNova är ett snabbt växande företag. Deras patenterade lösning för pulsgeneratorer har en nyckelfunktion inom röntgen, cancerbehandling och partikelacceleratorer, vilket gör det till en efterfrågad produkt på marknaden.

Läs mer

Färre felkällor hos Lidan Marine tack vare PLM-lösningen Sovelia Core

Tack vare integration med befintligt affärssystem som hanterar godkännande- och frisläppningsprocesser kan man säkerställa att produktion, inköp och leverantörer endast använder uppdaterade och godkända stycklistor och ritningar.

Läs mer

Så har Sovelia PLM hjälpt Rustfrie Bergh att digitalisera sina arbetsprocesser – genom hela produktens livscykel

Med hjälp av Sovelia PLM och kopplingar mot ERP-system och med planer på att även införa en säljkonfigurator tar Rustfrie Bergh AS sikte mot “Industri 4.0”.

Läs mer

Relaterade produkter

Blogg

Naviate User Days 2024: Save the Date

02 maj 2024

Vi är glada att kunna berätta att populära Naviate User Days kommer tillbaka i höst, denna gång även i Stockholm. Blocka 17-18 september i din kalender redan nu!

Läs mer